学生事务组

2021 敦陈修信华文学校学生事务组织图
CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID SJKC TUN TAN SIEW SIN
TAHUN 2021


办理2021年一年级新生入学网上证实手续开学时学生必须注意的事项https://drive.google.com/file/d/1VuSkEW038XKtcKsVT1oeTi397bRWEocR/view?usp=sharing

2020领袖营家长进入校园指南

如家长有要事须见校长/副校长/老师,请用大门,并注意以下事项:

a
家长的穿着必须端正及不暴露。
Pakaian ibu bapa mesti bersopan dan tidak menjolok mata.

b
请把交通工具泊在校园外或校方所指定的地点。
Sila letak kereta di luar kawasan sekolah atau kawasan yang ditentukan oleh pihak sekolah.

  c
请到守卫亭登记,得到准许后,向守卫领取访客表格并佩戴访客证。
Isi buku rekod pelawat di pondok pengawal keselamatan . Minta borang kebenaran masuk dan memakai pas pelawat  semasa  berada di kawasan sekolah.

d
若家长/监护人要提早带孩子回家,须先到办公室填写早退记录。在把学生带离课室前,须由在课室的教师签名以作实在把学生带离学校前,需把表格交到守卫处
Ibu bapa /penjaga yang ingin menjemput anak pulang awal daripada sesi persekolahan diminta mengisi buku rekod balik awal di pejabat. Kemudian, meminta guru yang berada di dalam kelas untuk menandatangani borang balik awal. Borang tersebut perlu diserahkan kepada pengawal keselamatan sebelum meninggalkan sekolah.

e  
请家长于事后把已签名及盖章的访客表格和校园通行证归还于守卫。
Pulangkan borang kebenaran masuk yang telah ditandatangani dan dicop serta pas pelawat kepada pengawal.

f
凡上课时间内,任何人不得擅自进入校园
Sewaktu pengajaran dan pembelajaran dijalankan, ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah tanpa sebarang urusan penting.

g
如下雨天,家长在校园内驾驶时必须放缓车速,以便能顾及学生们的安全。
Semasa berada di kawasan sekolah, ibu bapa dinasihatkan memandu kereta dengan kadar yang perlahan kerana keselamatan anak murid adalah  diutamakan.减轻书包指南Tatacara Meringankan Beban Beg Sekolah

处理学生旷课程序
Tindakan Terhadap Murid Yang Ponteng Sekolah
无故旷课警告
Amaran Ketidakhadiran Tanpa Sebab
警告信
Surat Amaran
连续性旷课
Berterusan
非连续性旷课
Berkala
1.第一次
Amaran Pertama
第三天
Hari Ketiga
第十天
Hari Kesepuluh
2.第二次
Amaran Kedua
第一次警告后的第七天/连续性旷课第十天
Hari Ketujuh selepas Amaran Pertama / Sepuluh hari ponteng berterusan

第一次警告后的第十天/非连续性旷课第二十天
Hari Kesepuluh selepas Amaran Pertama / Dua puluh hari ponteng berkala

3.最后警告
Amaran Terakhir
第二次警告后的第十四天/连续性旷课第二十天
Hari Keempat belas selepas Amaran Kedua / Dua puluh hari ponteng berterusan

第二次警告后的第二十天/非连续性旷课第四十天
Hari Kedua puluh selepas Amaran Kedua / Empat puluh hari ponteng berterusan

4.开除学籍
Berhenti Sekolah
最后警告的第十四天/
连续性旷课第三十一天
Hari Keempat belas selepas Amaran Terakhir / Tiga puluh satu hari ponteng berterusan


最后警告的第二十天/
连续性旷课第六十天
Hari Kedua puluh selepas Amaran Terakhir / Enam puluh hari ponteng berterusan


学生品行/道德实践扣分
1
任何老师都可以根据学生在班上所犯之轻微过错,自行记录予班级纪律及偶发事件记录簿里。

2
道德科老师在道德科考试前一天,根据学生的过错记录扣分( 如一位学生被不同老师在同一天记录同样的学习偏差,一概只当一项来扣分 )。每次总结时,扣分次数不足3次,将被豁免扣分。

3
每三项轻微过错只扣一分;每一项中等过错只扣一分;严重过错则每一项扣三分。

4
任何触犯严重过错之学生,都须交由纪律小组处理。

5
教师/纪律老师/副校长可根据学生过错之严重性而发警告信通知家长。家长        必须到校与校方面洽。
6
以下是学生品行扣分制的分数及等级表:

品行等级
实践分数
A
18-20
B
15-17
( 包括学习偏差、中等纪律过错 )
C
< 14     
( 包括纪律过错、必须由纪律组确认)敦陈修信国民型华文学校学生守则
1
上课时间

1.1
学生必须准时到校。迟到者必须在学生迟到记录簿填写迟到原因。凡三次违例或以上,校方将发信警告。


1.2
举行周会时,学生必须在10分钟前安静地进入礼堂等候。


1.3
每天早上715分铃声将响起。


1.4
尽量在上课前、下课时上厕所,避免在下课后的第一堂课上厕所,以免影响 教学。


1.5
不可无故缺课。如有缺课,则必须在第一时间内呈上病假单或家长函件予          班主任。


1.6
放学时刻,家长必须在校门外等候孩子,不得进入学校范围。


1.7
放学后如没有参加其他活动者,不能无故留在校园内。


1.8
放学半小时后迟到回家者,必须在学生迟回记录簿填写原因。


1.9
除了参加家协主办的活动外,不准擅自在周六、日或公共假期回校打球或          进行活动。

2
整洁与卫生

2.1
上课日,学生应穿整齐的校服,佩戴校徽及学生名牌。


2.2
校服,鞋袜必须经常更换;指甲应常修剪。


2.3
学生应蓄短发;女生如留长发则必须用深蓝或黑色丝带绑好。


2.4
女生不能佩戴发饰,只能用黑发夹。


2.5
学生在三次口头警告后, 尚未能符合头发规则者,校方将有权没收发饰或修剪头发。


2.6
只鼓励穿白色、深蓝色或黑色外套。
                                                                                                                   

2.7
不可随地吐痰、乱丢垃圾或到处涂鸦。


2.8
时时保持厕所的清洁;上完厕所后要洗手。


2.9
女生卫生棉只准丢入厕所内的特备箱子以避免马桶阻塞。                                                                                                                     

2.10
上体育课或课外活动时,应穿校方规定的运动装或制服。


2.11
代表学校出赛或校外旅游时,必须按照校方的指示行事及守纪律。

3
校园

  3.1
严禁在校园内涂鸦。


  3.2
不弄脏校内的壁画。


  3.3
不能采摘或破坏校园的花草树木。

4
秩序

4.1
上课铃声响后,学生要马上列队进班上课。


4.2
五分钟后,如老师还未进班,班长应马上通知老师/副校长。


4.3
任何时间要发问,都得先举手。


4.4
集会时,保持肃静;播音系统有报告时, 应细心聆听并记录。


4.5
到特别课室上课时,应列队并保持安静。


4.6
不能随意在校园内喧哗、追逐或游荡。


4.7
必须时时遵守规则、尊敬师长、服从班长及巡察员的指示。


4.8
上、下楼梯请靠左边行走。


4.9
值日生及巡察员可在下课前五分钟提早下课。


4.10
当值的值日生必须佩戴值日生卡,才能留在课室值日。   
5
休息时

5.1
下课时不可在校园高声叫喊和追逐,以免发生意外。


5.2
不准携带任何食物及饮品进入厕所。
                                                                                                                  

5.3
学生不准进入教师厕所。


5.4
购买食物时,必须列队,不可争先恐后。


5.5
用餐后,即刻让位给其他同学,莫占用餐桌。


5.6
不可在食堂内嬉戏与喧哗。


5.7
保持食堂的清洁与卫生,用餐后必须把餐具放在指定的地方。


5.8
只可留在食堂范围内用餐,不可拿着食物或食堂的餐具离开食堂。

6
功课及作业

6.1
上课时携带课本及应用文具。


6.2
上课时必须专心听讲静心学习。


6.3       
按时完成老师所指定之作业,不得拖延或要求他人代做。

7
放学

7.1
须整齐列队,步向学校A门或 B门。


7.2
离开校门后应直接回家。


7.3
安静等待家长/巴士司机载送。


7.4
为了确保学生们的安全,请家长尽快接孩子回家。

8
病假或事假

8.1
不得无故旷课。


8.2
如因生病或其他事故不能到校上课,须由家长或监护人出示医药文件或来函说由。


8.3
到校后,不可随意离开校园,如万不得已,必须请准班主任,并填好早退表格。早退表格必须由家长及有关老师签名。


8.4
考试期间,不准请假外游,否则不能补考。

9
课室

9.1
教室内外必须整洁、美观。值日生必须前或休息时进行值日工作。
                                                                                                                   

9.2
离开课室时,必须把电灯、风扇关掉。


9.3
不可在课室内用餐。


9.4
不可在课室内追逐、喊叫及玩耍。


9.5
把门关好才离开课室。


9.6  
未得到老师的许可,学生不可擅自进入其他课室。
10
特别课室

10.1
特别课室指的是班级专用以外的课室:包括:科学室、音乐室、图书馆、       电脑室、宗教室、辅导室、体育室及教师休息室。


10.2
未得到教师的许可,学生不可擅自进入。


10.3
离开班级教室到特别课室前,必须列队并保持安静。


10.4
各班级必须依照规定的时间表进入特别课室。


10.5
离开前将门窗关好,并确保所有的电源都关上。


10.6
时时保持课室的整洁并小心使用仪器与用具。


10.7
进行活动时,若弄伤身体或损坏用具,应立刻向老师报告。


10.8
不擅自移动或拿取课室内的物品及严禁蓄意破坏物品。


10.9
如发生火患或进行防火演习时,要有秩序,并按照紧急疏散图快速离开现场。
11    
其他

11.1
学生必须学会唱国语、州歌、校歌;听到国、州和校歌时,应马上立正。


11.2
不准参与任何不良活动:如勒索、偷窃、赌博等。


11.3  
使用学校用具后,须放回原位。


11.4
学生必须爱护学校公物,如蓄意破坏,须按价格赔偿或施予适当处分或两者兼施。


11.5
天天携带求学用品,并写上名字。如遗失东西,到遗失处认领。
                                                                                                                   

11.6
培养今日事,今日毕的好习惯及拾金不昧的精神。


11.7  
不准携带违禁品到校:如尖利用具、玩具、照相机、手机、或不良刊物。


11.8
不可抄袭他人之作业、考试作弊或窜改考试分数。


11.9  
不可携带多过(超过十令吉)的零用钱或大钞到校。


11.10
不可佩戴名贵手表或手饰精品到校。如欲佩戴耳环,只准细、圆、粒状。


11.11
如佩戴饰品作为宗教或医疗用途,须向校方申请。


11.12
收到学校通告后必须贴在学校通告簿
                                                                                                                              
Peraturan-peraturan Sekolah
1
Waktu persekolahan

1.1
7.15 pagi hingga 1.05 petang ( Isnin & Selasa )
7.15 pagi hingga 12.35 petang ( Rabu ,Khamis & Jumaat )         


1.2
Murid mesti menepati waktu persekolahan. Murid yang datang lewat harus mencatatkan nama dalam “Buku Rekod Datang Lewat “ di pondok keselamatan. Bagi kesalahan berulang sebanyak 3 kali, surat amaran akan dikeluarkan.


1.3
Pada hari perhimpunan, murid perlu beratur di tapak perhimpunan dengan tertib 10 minit sebelum perhimpunan bermula.


1.4
Loceng akan berbunyi pada 7.15 pagi.


1.5
Murid seboleh-bolehnya pergi ke tandas sebelum sesi pembelajaran bermula dan selepas waktu rehat. Elakkan diri ke tandas pada waktu pertama sesi pembelajaran dan selepas waktu rehat.


1.6
Tidak boleh ponteng kelas. Sekira tidak hadir ke sekolah, haruslah memaklumkan kepada guru kelas dengan menyerahkan slip cuti sakit atau surat daripada ibu bapa.


1.7
Selepas tamat waktu persekolahan , ibu bapa hanya boleh menunggu di luar sekolah.


1.8
Murid yang tidak mengikuti kelas tambahan atau aktiviti kokurikulum , tidak boleh berada di dalam sekolah tanpa sebab. 
            

1.9
Murid yang belum balik rumah setengah jam selepas tamat sekolah, harus mencatatkan nama dalam “ Buku Rekod Pulang Lewat ”.


1.10
Selain menyertai aktiviti anjuran PIBG dan sekolah, murid-murid tidak dibenarkan sama sekali pulang ke sekolah pada hari Sabtu, Ahad dan hari kelepasan am untuk melakukan sebarang aktiviti.

2
Kebersihan dan Kekemasan Diri

2.1
Murid hanya digalakkan memakai jaket putih, biru tua atau hitam.


2.2
Dilarang berludah, membuang sampah di merata tempat dan menconteng diding sekolah.


2.3
Sentiasa menjaga kebersihan tandas sekolah. Mencuci tangan setelah menggunakan tandas.
                                                

2.4
Tuala wanita murid perempuan hanya dibenarkan dibuang ke dalam bekas yang disediakan untuk mengelakkan tandas tersumbat.
               


2.5
Memakai baju sukan atau uniform pada waktu pendidikan jasmani atau aktiviti kokurikulum.


2.6
Murid mesti mematuhi peraturan sekolah dan berdisplin semasa menyertai pertandingan di luar sekolah atau menyertai lawatan sambil belajar.

3
Kawasan Sekolah

3.1
Dilarang menconteng dinding sekolah.


3.2
Dilarang mengotorkan mural dinding sekolah.


3.3
Dilarang memetik dan merosakkan pokok bunga di kawasan sekolah.
          
4
Tatatertib / Disiplin

4.1
Masuk ke kelas setelah loceng sekolah berbunyi.


4.2
Jika guru masih tidak masuk kelas setelah 5 minit , ketua kelas patut memaklumkan kepada guru / Penolong Kanan.


4.3
Sila angkat tangan jika ingin bertanya.


4.4
Sentiasa senyap semasa perhimpunan dijalankan, mendengar dengan teliti ketika laporan dibuat melalui PA sisitem dan membuat catatan.


4.5
Berbaris dan senyap semasa menuju ke bilik-bilik khas.


4.6
Jangan menjerit , berkejar-kejaran dan merayau-rayau di dalam kawasan sekolah.


4.7
Selalu patuh pada peraturan sekolah, menghormati guru-guru dan tidak ingkar arahan daripada ketua kelas dan pengawas.


4.8
Sila ikut lorong kiri semasa menaiki tangga dan turun tangga.


4.9
Murid yang bertugas harian dan pengawas boleh meninggalkan kelas 5 minit lebih awal sebelum waktu rehat.


4.10
Hanya petugas yang bertugas pada hari berkenaan dan memakai kad murid petugas dibenarkan  berada dalam bilik darjah pada masa rehat.

5
Waktu rehat

5.1
Tidak boleh kejar-mengejar, bermain serta menjerit agar tidak berlaku kemalangan.
                                                


5.2
Murid-murid tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman ke dalam tandas.


5.3
Murid-murid tidak dibenarkan masuk dan menggunakan tandas guru.   
                                                                                                                               

5.4
Murid-murid harus beratur semasa membeli makanan di kantin.


5.5
Murid dikehendaki memberi ruang tempat duduk kepada murid lain sekiranya sudah habis makan.


5.6
Tidak dibenarkan bermain atau berbuat bising semasa di kantin.


5.7
Menjaga kebersihan kantin, Mesti meletakkan pinggan mangkuk di tempat yang ditentukan oleh pihak kantin.


5.8
Murid mesti makan di kawasan kantin , tidak dibenarkan makan di luar kawasan kantin.

6
Kerja sekolah    

6.1
Semasa persekolahan , mesti membawa buku dan buku latihan ke sekolah.


6.2
Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, murid mesti menumpukan perhatian.


6.3
Menghantar kerja sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan.

7
Sewaktu sesi tamat persekolahan

7.1
Mesti beratur dan senyap semasa berjalan menuju ke pintu pagar A dan B.


7.2
Selepas meninggalkan kawasan sekolah, mesti terus balik ke rumah.


7.3
Senyap semasa menunggu ibu bapa atau penjaga.


7.4
Demi keselamatan murid, ibu bapa atau penjaga mesti datang awal untuk menjemput anak.

8
Cuti sakit atau cuti persitiwa

8.1
Tidak dibenarkan mengambil cuti sesuka hati.


8.2
Mesti sertakan sijil cuti sakit atau surat kebenaran doktor sekiranya tidak datang ke sekolah.


8.3
Sewaktu tiba di sekolah, tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran daripada guru kelas dan mesti mengisi borang pulang awal dan
mendapat tandatangan daripada guru kelas. Kemudian serahkan borang tersebut kepada kerani di pejabat untuk disahkan.

9
Bilik Darjah

9.1    
Sentiasa menjaga kebersihan bilik darjah. Murid-murid yang bertugas mesti membersihkan bilik darjah mengikut jadual tugasan harian.


9.2    
Memastikan suis lampu dan kipas dipadam sebelum meninggalkan bilik darjah.


9.3
Dilarang makan di dalam bilik darjah.
                                                                                                                            

9.4
Tidak boleh kejar-mengejar, bermain serta menjerit di dalam bilik darjah.


9.5
Tutup pintu sebelum keluar daripada bilik darjah.


9.6
Murid-murid tidak dibenarkan masuk ke bilik darjah lain tanpa kebenaran guru.

10
Bilik-bilik khas

10.1
Bilik-bilik khas merangkumi bilik sains, bilik muzik, pusat sumber sekolah , bilik komputer, bilik agama , bilik pemulihan , bilik PJK dan bilik rehat guru.


10.2
Murid tidak dibenarkan masuk tanpa kebenaran.


10.3
Semasa pergi ke bilik khas, pastikan beratur dan senyap.


10.4
Memasuki bilik khas mengikut jadual waktu yang ditentukan.


10.5
Pastikan suis elektrik, tingkap dan pintu ditutup sebelum meninggalkan bilik.


10.6
Sentiasa  menjaga kebersihan bilik khas dan menggunakan alatan dengan berhati-hati.


10.7
Sekiranya cedera atau merosakkan alatan semasa aktiviti, patut membuat laporan segera kepada guru.


10.8
Dilarang mengambil atau mengalihkan barang dalam bilik khas serta merosakkannya.


10.9
Sekiranya berlaku kebakaran atau latihan kecemasan , tinggalkan bilik khas dengan segera mengikut tunjuk arah pelan kecemasan sekolah.

11
Hal-hal lain

11.1
Mesti tahu menyanyi lagu “Negaraku” dan  “ lagu Negeri Selangor”. Sentiasa berdiri tegak semasa menyanyi.


11.2
Tidak melibatkan diri dalam kegiatan tidak bermoral seperti memerasugut, mencuri, dan berjudi.

11.3
Barangan sekolah perlu diletakkan di tempat asal setelah digunakannya. 

11.4
Sentiasa menjaga barangan sekolah dan perlu mengganti rugi sekiranya didapati dirosakkan dengan sengaja.


11.5
Sentiasa membawa barangan keperluan harian ke sekolah dan menulis nama padanya. Sekiranya ada kehilangan , harus pergi berjumpa dengan guru petugas barang tercicir.


11.6
Kerja sekolah harus disiapkan tanpa bertangguh dan bersikap tekun berusaha.


11.7
Dilarang membawa barangan larangan seperti alat yang tajam, alat permainan, kamera dan majalah larangan.


11.8
Tidak boleh menyalin kerja rumah orang lain.  Tidak boleh meniru ketika peperiksaan atau menukar markah peperiksaan.


11.9
Wang yang bernilai besar ( lebih daripada sepuluh ringgit ) tidak dibenarkan bawa ke sekolah.


11.10
Jangan memakai barang kemas atau jam tangan yang mewah ke sekolah.Sekiranya Mahu memakai subang,hanya dibenarkan berbentuk bulat dan kecil.


11.11
Sekiranya memakai alat hiasan sebagai amalan keagamaan atau tujuan perubatan, perlu membuat permohonan kepada pihak sekolah.


11.12
Segala notis pemberitahuan dan surat kepada ibu bapa harus ditampalkan dalam “ Buku Catatan Notis Sekolah “.

    教室规则
1
上课时应该认真听老师讲课。
2
尊重师长,服从领袖,爱护同学。
3
学习要勤勉,做事要认真。
4
注意及保持个人,教室及校园的整洁。
5
待人诚实有礼。
6
爱惜公物。
7
不欺负弱小,不分彼此。
8
遵守教室内外秩序。
9
老师不在教室或换节时,应该保持肃静。
10
校长,老师及客人进入教室时,大家必须起立行礼。
11
出入教室,必须征求师长同意。
12
发言时,必须先举手,然后立正发言或回答。
13
课本和用具必须带齐。

14
准时交作业。
15
不可抄袭他人之作业,考试作弊或篡改分数等。
16
不得无故缺席,迟到或早退。
17
禁止做任何赌博性及其他无益游戏。
18
不争斗,不讲方言,不污言相对及做任何不道德的行为。
19
进出教室时不争先恐后。
20
放学时先在教室整队后,才依照行列回家。
21
爱护校誉及珍惜重视班上的荣誉。

学生早退程序
Tindakan terhadap murid balik awal